Promocja 7. numeru rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”

W dn. 6 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się promocja 7. numeru rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”. W dyskusji poświęconej inteligencji, jako warstwie społecznej w Polsce w XX w., udział wzięli: prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS) oraz prof. Janusz Wrona (Instytut Historii UMCS). Spotkanie poprowadził dr hab. Marcin Kruszyński, naczelnik OBBH IPN w Lublinie oraz redaktor naczelny.

Siódmy numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się siódmy numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

nr 7 (2018)

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji

I. Studia

 • Janusz Żarnowski
  Inteligencja jako warstwa społeczna w Polsce (od 1918 r. do współczesności)
  The intelligentsia as a social stratum in Poland (from 1918 to the present day)
 • Konrad Zieliński
  Oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce w XIX i XX wieku (do 1939 r.)
  The Jewish intelligentsia in the 19–20th century Poland (until 1939)
 • Jędrzej Chumiński
  „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społecznodemograficzna (1945–1956)
  “New intelligentsia” in Polish industrial plants. A socio-demographic analysis (1945–1956)
 • Hubert Wilk
  Kontynuacja czy nowy start? Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945–1970)
  The continuation or a new start? Technical intelligence in the post-war automotive industry (1945–1970)
 • Janusz Wrona
  Stronnictwo Demokratyczne jako przystań inteligencji
  The Alliance of Democrats: a haven for the intelligentsia
 • Krzysztof Kosiński
  Ireneusz Gugulski (1935–1989). Nauczyciel (przyczynek do historii inteligencji w PRL)
  Ireneusz Gugulski (1935–1989) – a teacher. A springboard to a history of the intelligentsia in the Polish People’s Republic

II. Varia

 • Kamil Borecki
  Reakcja obozu narodowego na obchody „czerwonego dnia” 1 sierpnia 1929 roku na podstawie prasy
  The national camp’s press on the “red day” celebrations of August 1, 1929
 • Witold Bagieński
  Wacław Komar – przyczynek do biografii (lata 1909–1945)
  Wacław Komar: a springboard to a biography (from 1909 to 1945)
 • Krzysztof Łagojda
  Polska Partia Robotnicza na ziemi kłodzkiej i jej droga do władzy (1945–1948)
  Polish Workers’ Party on the Kłodzko Land. Personnel and operation in the years 1945–1948
 • Mateusz Szłapka
  Działalność biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Józefa Padewskiego w świetle dokumentów zgromadzonych w zasobie Archiwum IPN w latach 1946–1951
  The state security apparatus and bishop Józef Padewski from the Polish National Catholic Church (1945–1951)
 • Patryk Pleskot
  Oskarżyć i potępić. Przebieg rozprawy przeciw Zygmuntowi Augustyńskiemu (i innym) z 1947 r. jako przykład procesu politycznego z okresu początków stalinizmu w Polsce
  To accuse and to condemn. The course of the 1947 trial of Zygmunt Augustyński (and others) as an example of a political staging
 • Karolina Bittner
  „Poznań został poza nami / My w Rawiczu za kratami”. Codzienność w obozach NKWD i Zakładzie Karnym w Rawiczu w świetle poezji więziennej
  “Poznań left behind / We’re in Rawicz, confined.” Everyday life in the NKVD camps and the Rawicz Prison in prison poetry
 • Tomasz Czarnota
  Personel kancelaryjny Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Lublinie w latach 1944–1956

III. Recenzje

 • Michał Przeperski
  Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Kraków 2017, 448 ss.
 • Marek Białokur
  Nikołaj Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 464 ss.
 • Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
  Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, 322 ss.
 • Paweł Sztama
  Krzysztof Lesiakowski, Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017, 224 ss.
 • Grzegorz Wołk
  Głos niepodległości. Wybór publicystyki środowiska czasopisma „Głos” 1977–1989, teksty zebrała i oprac. J. Błażejowska, wstęp R. Terlecki, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016, 431 ss.

IV. Edycje źródłowe

 • Ewa Rzeczkowska 
  „Przebrała się bowiem pewna miara nieprawości, lekceważenia woli społeczeństwa i amoralności w działaniu niektórych ogniw władzy państwowej, stawiających się ponad wszelkim prawem”…
 • Monika Komaniecka-Łyp 
  Podsłuchy zgodnie z prawem. Przepisy o wykorzystywaniu środków technicznych w pracy operacyjnej jako akty wykonawcze do Ustawy z 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Adam Zítek
  Raporty o Polsce. Z materiałów Wydziału Ewidencyjnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji

V. Sprawozdania z konferencji

 • Wirginia Węglińska
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL”, Gdańsk, 26–28 czerwca 2018 r.​

►​Prezentacja 7 numeru rocznika w  Warszawie – 6 maja 2019. Zapis transmisji na kanale IPNtv

Ogłoszenie o naborze tekstów

Redakcja ogłasza nabór tekstów do kolejnego numeru rocznika naukowego „Komunizm”.

Poniżej szczegółowe informacje w języku polskim i angielskim:

Szósty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się szósty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły

 • Karol Sacewicz: Komintern w świetle polskiej publicystyki przeciwkomunistycznej II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań nad polskim antykomunizmem
  Comintern in the light of Polish anti-Communist journalism during the Second Polish Republic. A springboard to the study of Polish anti-Communism
 • Paweł Tarkowski: Życie polityczne i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w powiecie bialskim
  Biała Podlaska County: political life and election to the Legislative Sejm in 1947
 • Krzysztof Andrzej Kierski: Komuniści w powiecie ciechanowskim w II Rzeczypospolitej
  Communists in Ciechanów County during the Second Polish Republic
 • Rafał Łatka: Przebieg negocjacji związanych z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia
  The course of negotiations over Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland. An attempt at synthesizing
 • Sylwia Maleszak: Działalność społeczno-polityczna Ligi Kobiet w województwie lubelskim w latach 1945–1957
  Social and political activities of the Women’s League in Lublin Voivodeship in the period of 1945–1957
 • Arkadiusz Kutkowski: Prokurator ze skazą. Przyczynki do biografii Henryka Podlaskiego
  A flawed prosecutor. A springboard to Henryk Podlaski’s biography
 • Paweł Sztama: Adama Humera życie przed bezpieką. Przyczynek do biografii
  Adam Humer: his life before the Communist security apparatus. A springboard for a biography
 • Sebastian Drabik: Władysław Machejek – partyjny literat
  Władysław Machejek – the Party’s literary man
 • Tomasz Czarnota: Zabezpieczenie tajemnicy partyjnej i państwowej w pracy aparatu PZPR w świetle przepisów wydanych w 1973 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
  Securing party and state secrets in the Polish United Workers’ Party apparatus in the light of the regulations issued in 1973 by the Polish United Workers’ Party’s Voivodeship Committee in Lublin
 • Przemysław Benken: Ideologia dżucze w wybranych dokumentach polskiej dyplomacji z lat osiemdziesiątych z zasobu Archiwum Akt Nowych i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  The Juche ideology in selected Polish diplomatic documents from the 1980s, from the resources of the Archive of New Records and the Archive of the Institute of National Remembrance

Materiały i dokumenty

 • Dawid Zagził: „…można powiedzieć, że jest pod psem”. Początki instalowania systemu władzy na Warmii i Mazurach na przykładzie powiatu mrągowskiego. Sprawozdanie z 28 lipca 1945 r.

Recenzje i omówienia

 • Sylwia Szyc: Mózes Csoma From North Korea to Budapest: North Korean Students in the Hungarian Revolution in 1956, Wydawnictwo Jipmoon Dang, Seoul 2016, ss. 187
 • Przemysław Mrówka: Robert Walenciak, Modzelewski–Werblan. Polska Ludowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, ss. 560

Sprawozdania

 • Daniel Czerwiński: Sprawozdanie z konferencji „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

 

 

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Szanowni Państwo!

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nadsyłanie artykułów do 15 września 2018)

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (6 ptk. w wykazie MNiSzW z 2016 r.), wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zaprasza do nadsyłania tekstów do siódmego numeru czasopisma.

Artykuły należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 15 września 2018 r.

 

Przedłużenie naboru tekstów do szóstego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 15 października 2017 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do szóstego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres mailowy: sylwia.szyc@ipn.gov.pl

Rocznik naukowy „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” czasopismem lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że rocznik naukowy „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” stał się czasopismem lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pismo to, wydawane od 2012 r., poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Radzieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.
Nowy skład redakcji oraz rada naukowa periodyku wygląda w sposób następujący:
Redakcja:
dr hab. Marcin Kruszyński (redaktor naczelny)
dr hab. Dariusz Magier (redaktor tematyczny)
dr hab. Jacek W. Wołoszyn (redaktor tematyczny)
Monika Mackiewicz (redaktor językowy)
Sylwia Szyc (sekretarz redakcji)
Rada Naukowa:
prof. Wołodymyr Baran (Wołynśkyj Nacjonalnyj Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
prof. Marek Chodakiewicz (The Institute of World Politics, Waszyngton, USA)
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Mirosław Golon (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Bogdan Musiał (Niemcy)
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. Stephen Wheatcroft (The University of Melbourne, Australia)
prof. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
prof. John Connelly (The University of Berkeley, USA)
prof. Ludmiła Nikołajewna Mazur (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Federacja Rosyjska)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin)

Redakcja rocznika ogłasza nabór tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do kolejnego numeru czasopisma.
Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Piąty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

21 marca 2017 r. ukazał się piąty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” (rocznik 2016). Zachęcamy do lektury!

Redakcja

Nabór tekstów do piątego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” ogłasza nabór tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do piątego numeru czasopisma, który ukaże się jesienią bieżącego roku.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na mail redakcji (redakcja@komunizm.net.pl) lub szumilo75@gmail.com, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

Redakcja

Czwarty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

28 grudnia 2015 r. ukazał się czwarty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.
Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo znalazło się na liscie B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych za rok 2015, otrzymując 6 punktów.

Redakcja

ISSN 2299-890X
Libra_logo
grudzień 2021
P W Ś C P S N
« maj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

facebook

facebook