Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim realizuje projekt systemowy pt. „Moja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Całkowita wartość projektu zamknie się w kwocie 118 787,28 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 106 314,60 zł. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia 11 osobom zamieszkałym na terenie miasta Radzyń Podlaski, niezatrudnionym i korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych:
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące:
- aktywizację zawodową,
- aktywizację zdrowotną,
- aktywizację społeczną,
jako nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiające integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 11 niepracujących kobiet, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i zostały wyłonione w drodze rekrutacji. Osoby te wyrażając zgodę na udział w projekcie oraz zawierając kontrakty socjalne z pracownikiem socjalnym zobowiązały się do aktywnego udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w zajęciach aktywizujących. Uczestniczki projektu zostaną objęte szkoleniami zawodowymi w zakresie obsługi komputera i kasy fiskalnej, opieki nad osobą starszą oraz wykonywania zawodu fryzjer.

Dziesięciu osobom zostanie sfinansowany kurs prawa jazdy kat. B oraz egzamin. Ponadto uczestniczki projektu otrzymują wsparcie na pokrycie kosztów udziału w projekcie (wyżywienie, dojazdy itp.), a także na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. Planowane są również indywidualne zajęcia z psychologiem lub doradcą zawodowym.

Dzięki udziałowi w projekcie MOPS otrzymał środki na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, na wyposażenie stanowiska pracy oraz środki na wyposażenie biura projektu. W najbliższym czasie powstanie również strona internetowa MOPS jako element promocji realizowanych projektów systemowych.
Wszystkich klientów pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Radzynia Podlaskiego, zainteresowanych udziałem w podobnym projekcie w roku 2009 r. prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS, tel. 083 413 17 54.

tekst zamieszczony w związku z promocją projektu systemowego „Moja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki