REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szczegółowe zasady jego funkcjonowania, zależności służbowe i funkcjonalne oraz strukturę organizacyjną.

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:
1) własne gminy – wynikające z ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami /, ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. / Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami /, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 23 listopada 2003 r. / Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami / oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta
2) zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez wojewodę – wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami /

§ 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własne konta bankowe w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim.


Zadania i obowiązki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5

Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy:

1) zapewnienie zgodności działania Ośrodka z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy osób zatrudnionych w Ośrodku,
3) nadzór nad przestrzeganiem zasad pracy wynikających z instrukcji kancelaryjnej,
4) zapewnienie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
5) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
6) wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Miasta i obowiązującymi przepisami prawa,
7) wydawanie niezbędnych zaświadczeń urzędowych w zakresie spraw pracowniczych i pomocy społecznej,
8) składanie sprawozdań i informacji z działalności Ośrodka wobec Rady i właściwych Komisji Rady,
9) współpraca w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z Kościołem Katolickim, z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
10) opracowanie niezbędnych planów potrzeb w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
11) podejmowanie decyzji w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób, którym niemożliwe jest zorganizowanie opieki w miejscu zamieszkania,
12) dokonywanie podziału miasta na rejony opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
13) opracowanie zakresów czynności i obowiązków służbowych pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
14) nadzór nad pracą działu księgowości, świadczeń rodzinnych, pomocy środowiskowej, dodatków mieszkaniowych,
15) sprawowanie kontroli gospodarki mieniem Ośrodka,
16) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z przepisami prawa,
17) wykonywanie zadań i poleceń służbowych Burmistrza Miasta,
18) opracowywanie regulaminów organizacyjnych dostosowanych do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie:
a) wynagradzania i premiowania pracowników ,
b) regulaminu pracy,
c) podziału nagród z zakładowego funduszu nagród,
d) gospodarki funduszem świadczeń socjalnych.
19) wydawanie zarządzeń w zakresie wewnętrznych przepisów prawnych obowiązujących w Ośrodku, opracowanych na podstawie przepisów prawa.

§ 6

Do obowiązków Głównego Księgowego Ośrodka należy:

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) opracowanie rocznych planów finansowych i dokonywanie niezbędnych korekt w budżecie Ośrodka w roku bilansowym,
6) sporządzanie projektów wynagrodzeń pracowników z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa i regulaminem wynagrodzeń,
7) rozliczenie składek do wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenia społeczne i innych świadczeń wypłacanych z funduszu ubezpieczeń społecznych,
8) prawidłowa realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
9) opracowywanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań finansowych i zadań z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zlecenie przełożonych,
10) prawidłowe prowadzenie księgowości Ośrodka i czuwanie nad właściwą realizacją przyznanego budżetu,
11) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12) prowadzenie dokumentacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
13) opracowanie wewnętrznych przepisów dostosowanych do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie:
a) dokumentacji finansowo – księgowej,
b) planu kont finansowych,
c) stosownych druków i dokumentów księgowych,
d) gospodarki kasowej,
e) zasad inwentaryzacji środków trwałych,
14) kontrola pracy podinspektora – kasjera,
15) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
16) wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych oraz przestrzeganie wytycznych Skarbnika Gminy,
17) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Do obowiązków Księgowej MOPS należy:
1) wykonywanie zadań określonych w § 6 pod kierunkiem Głównego Księgowego Ośrodka.
2) prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracowników Ośrodka,
3) czuwanie nad prawidłowym stosowaniem prawa pracy w tym przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników samorządowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny pracy pracowników samorządowych,
6) wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych zgodnie z zakresem obowiązków,
7) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Do obowiązków Podinspektora – Kasjera należy:

1) Prowadzenie kasy Ośrodka,
2) Przygotowanie dokumentacji wypłat wynagrodzeń pracowników i zasiłków z pomocy społecznej,
3) Przyjmowanie wpłat z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i zwrotu przyznanych świadczeń celowych,
4) Systematyczne realizowanie przyjętych wpłat poprzez odprowadzenie ich na właściwe konta bankowe, zgodnie z zaleceniami ustalonymi w dokumentach wewnętrznych Ośrodka,
5) Sporządzanie raportów kasowych z wpłat i wypłat,
6) Zabezpieczenie powierzonej gotówki oraz innych składników majątkowych przed kradzieżą, zniszczeniem lub zagubieniem,
7) Prowadzenie spraw kancelaryjnych.

§ 9

Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach opiekuńczych należy:

1) terminowe i uczciwe załatwianie spraw mieszkańców,
2) sporządzenie informacji o sytuacji materialno – bytowej na prośbę innych organizacji i instytucji, po uprzednim uzyskaniu zgody samych zainteresowanych i tylko w zakresie ustalonym przepisami prawa,
3) przygotowywanie dokumentacji dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub w innych ośrodkach i placówkach opiekuńczych,
4) udzielanie pomocy w sprawieniu pogrzebu osoby samotnej zgodnie z przyjętymi normami obyczajowymi i religijnymi,
5) świadczenie pomocy w zakresie uzyskania niezbędnego sprzętu leczniczo – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
6) organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami osób wymagających takiej formy pomocy,
7) opracowywanie projektów decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
8) współpraca ze szkołami w zakresie organizacji;
a) dożywiania dzieci,
b) kolonii zdrowotnych,
c) wypoczynku letniego,
9) świadczenie pracy socjalnej w zakresie poradnictwa prawnego i psychologicznego,
10) systematyczna analiza struktury demograficznej rejonu opiekuńczego,
11) prowadzenie dokumentacji osobowej środowisk ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej,
12) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania od instytucji i ludności darów rzeczowych i prowadzenie ich rozdawnictwa wśród najuboższych rodzin,
13) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania spraw do Sądu w zakresie:
a) alimentacji,
b) ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej,
c) ubezwłasnowolnienia,
d) sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
14) Wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

Do obowiązków pielęgniarek i opiekunek należy:

1) zapewnienie należytej opieki i pomocy osobie potrzebującej tej formy pomocy społecznej,
2) sprawowanie usług opiekuńczych u osób lub rodziny wskazanej przez kierownika Ośrodka, zgodnie z ustalonym zakresem czynności,
4) osobiste, rzetelne i staranne wykonywanie pracy,
5) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych zgodnie z zakresem czynności.

§ 11

Do obowiązków informatyka należy:

1) zapewnienie sprawności funkcjonowania sieciowego systemu komputerowego,
2) systematyczne wprowadzanie danych w zakresie:
a) przyznawania i wypłacania zasiłków,
b) księgowości Ośrodka,
c) systemu „ POMOST ”
3) aktualizacja programu „ POMOST ”.

§ 12

Do obowiązków pracowników zespołu świadczeń rodzinnych należy:

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku,
2) sumienne i dokładne sprawdzanie dokumentów do zasiłku rodzinnego i dodatków,
współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie sytuacji materialnej wnioskodawców,
3) przygotowywanie decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych,
4) sporządzanie sprawozdań i informacji,
5) przygotowywanie i drukowanie list wypłat świadczeń,
6) terminowe i ratalne wykonywanie czynności określonej ustawą o świadczeniach rodzinnych,
7) zachowanie tajemnicy służbowej,
8) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Do obowiązków działu dodatków mieszkaniowych należy:

1) przyjmowanie wniosków o przyznaniu dodatków mieszkaniowych,
2) sumienne i dokładne sprawdzanie dokumentów do dodatków mieszkaniowych,
3) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie sytuacji materialnej wnioskodawców,
4) przygotowywanie decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych,
5) sporządzanie sprawozdań i informacji,
6) przygotowywanie list wypłat dodatków,
7) terminowe rzetelne wykonywanie czynności określonej ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
8) zachowanie tajemnicy służbowej,
9) wykonywanie innych czynności zadań i poleceń służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

§ 14

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują zagadnienia:

1. Tworzenie warunków do funkcjonowania pomocy społecznej,
2. Rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
3. Analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami ,
5. Prowadzenia zadań na rzecz pobudzania aktywności społecznej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców,
6. Pracy socjalnej skierowanej do rodzin i osób, mającej na celu wzmocnienie ich zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

§ 15

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek dzielą się na:

1) zadania o charakterze obowiązkowym
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
j) praca socjalna,
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
m) tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodziną,
n) dożywianie dzieci,
o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,
s) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
t) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

2) zadania fakultatywne
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych,
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
e) tworzenie i funkcjonowanie świetlic terapeutycznych.

§ 16

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną,
e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 17

Zadania z zakresu prowadzenia postepowania i przyznawania świadczeń rodzinnych, postepowania wobec dłuznikw alimentacyjnych i wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

§ 18

Zadania z zakresu prowadzenia postepowania i przyznawania dodatków mieszkaniowych


Postanowienia końcowe

§ 19

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia Burmistrza Radzynia Podlaskiego.

§ 20

Pracownikowi socjalnemu w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje ochrona prawa na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 21

Pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy służbowej, a w szczególności nie podawania do publicznej wiadomości nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń.

§ 22

Na wniosek pracownika socjalnego Sąd, organy państwowe i inne jednostki lub organizacje, mają obowiązek w terminie 7 dni, udzielić informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień osoby lub rodziny do świadczeń z pomocy społecznej.

§ 23

Pracownik jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, uczęszczać w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

§ 24

Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w drodze aneksu.