Załącznik do uchwały
Nr XVIII/121/2004
Rady Miasta Radzyń Podlaski
Z dnia 27 maja 2004 roku
S T A T U T
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzyniu Podlaskim

Rozdział 1
Postanowienie ogólne

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Radzyń Podlaski.
2. Siedzibą Ośrodka jest Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II.

§ 2

1. Ośrodek działa, w szczególności, na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
d) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami),
e) ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),
f) ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami),
g) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami),
h) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
i) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami),
j) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),
k) statut Miasta Radzyń Podlaski,
l) niniejszego statutu.

§ 3

Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Miasta Radzyń Podlaski.

§ 4

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 5

Ośrodek pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 .

Rozdział 2

Cele i działania Ośrodka

§ 6

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
3) diagnozowanie i ocena potrzeb osób i rodzin wymagających interwencji socjalnej,
4) organizowanie i udzielanie pomocy w formie:
a) pieniężnej,
b) w naturze,
c) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
d) psychiatrycznych specjalistycznych usług opiekuńczych,
e) udzielania schronienia,
f) pracy socjalnej.

§ 7

1. Realizacja zadań Ośrodka odbywa się w ramach zadań zleconych i zadań własnych Miasta, poprzez:
1) przyznawanie i wypłacanie:
a) zasiłków stałych,
b) zasiłków okresowych,
c) zasiłków celowych,
d) zasiłków specjalnych celowych,
e) świadczeń rodzinnych,
f) dodatków mieszkaniowych,
g) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
h) zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,
2) udzielanie schronienia,
3) dożywianie dzieci i młodzieży,
4) sprawianie pogrzebu,
5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
6) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
8) organizowanie i zapewnianie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
9) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,
10) sporządzanie sprawozdawczości,
11) sporządzanie bilansu potrzeb Miasta w zakresie pomocy społecznej,
12) realizację zadań wynikających z miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 8

Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, ośrodkami kultury, samorządem lokalnym oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3

Nadzór i kontrola nad działalnością Ośrodka

§ 9

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych sprawuje Rada Miasta oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego.
2. Nadzór w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Lubelski.

§ 10

Rada Miasta oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego dokonują okresowej oceny pracy Ośrodka i przyjmują
sprawozdania z jego działalności przekładane przez Kierownika Ośrodka.

§ 11

Burmistrz Radzynia Podlaskiego dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka oraz pracy jego kierownictwa.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna i pracownicy Ośrodka

§ 12

1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
- kierownik,
- główny księgowy,
- pracownicy księgowości,
- pracownicy socjalni,
- pracownicy ds. świadczeń rodzinnych,
- pracownicy ds. dodatków mieszkaniowych,
- informatyk,
- pielęgniarki,
- opiekunki,
- radca prawny.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia Załącznik graficzny do niniejszego Statutu.

§ 13

1. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Radzynia Podlaskiego.
2. Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia Kierownik Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka zarządza nim i reprezentuje na zewnątrz, działając jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Radzynia Podlaskiego.

§ 14

Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Radzynia Podlaskiego prowadzi postępowania i wydaje decyzję w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

§ 15

Wynagrodzenie pracowników Ośrodka ustala się w oparciu o przepisy obowiązujące w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 16

Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających z pomocy społecznej.

§ 17

Zmiana niniejszego Statutu może być dokonana przez Radę Miasta w trybie właściwym dla jego nadania.