DEKLARACJA CZŁONKOWSKASTATUT
Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych


I. Nazwa, siedziba, teren działania i cel Stowarzyszenia

§ 1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie nosi nazwęRadzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Stowarzyszenie posiada pieczęć podłużną i okrągłą o tym samym brzmieniu. Stowarzyszenie może także używać skrótu RASIL.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Radzyń Podlaski i powiat radzyński. Może ono prowadzić działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radzyń Podlaski.
3. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.

§ 3
1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój wśród społeczeństwa życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4
Do osiągnięcia wskazanych celów Stowarzyszenie ma prawo:
1. Corocznie organizować środowiskowe imprezy kulturalne.
2. Przygotowywać do wydania Rocznik Humanistyczny oraz inne wydawnictwa naukowe, kulturalne, oświatowe, społeczno-gospodarcze.
3. Organizować szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Wydawać prasę lokalną.
5. Szerzyć fachową wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii.
6. Organizować spotkania, wieczorki, festyny, nagrywać audycje.
7. Wspierać wszelkie inicjatywy lokalne, zmierzające do rozwoju gospodarczego oraz życia kulturalnego.
8. Podejmować działania w zakresie ochrony środowiska, ochrony zabytków, działalności sportowej i rekreacji.
9. Współpracować z innymi organizacjami o zbliżonym charakterze.
10. Przyznawać stypendia i nagrody dla wybitnej młodzieży.
11. Tworzyć bazę lokalową i materialną dla prowadzonej działalności.

II. Członkowie Stowarzyszenia.

§ 5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne o nieposzlakowanej opinii, powyżej 18 lat.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na czynnych i honorowych.
1. Członkiem czynnym może być osoba fizyczna, która pragnie przyczyniać się bezpośrednio do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju amatorskiego ruchu. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie uchwałą 2/3 głosów obecnych na zgromadzeniu.

§ 7
Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków Stowarzyszenia. O postanowieniu Zarządu w sprawie przyjęcia kandydat zostaje powiadomiony w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia deklaracji. W razie nie przyjęcia, Zarząd nie jest zobowiązany podawać motywów. Kandydat przyjęty na członka Stowarzyszenia zobowiązany jest uiścić wpisowe.

§ 8

Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdej chwili. W momencie wystąpienia zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek członkowskich oraz ewentualnych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia:
a) za działalność na szkodę Stowarzyszenia;
b) za postępowanie wbrew statutowi;
c) za rażące nie przestrzeganie regulaminów władz Stowarzyszenia, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie;
d) z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
e) za uchybienia ogólnie przyjętym zasadom etyki.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Wpłacać regularnie składki członkowskie. Członkowie honorowi wolni są od płacenia składek.
2. Stosować się do statutu i regulaminu oraz uchwał i postanowień Zarządu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. Udziału w Walnych Zgromadzeniach.
2. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.
3. Korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia.
4. Udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12
Prawa członkowskie wygasają w przypadku:
1. Śmierci członka.
2. Wystąpienia na własne żądanie.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Skreślenia z listy członków.

III. Fundusze Stowarzyszenia.

§ 13
Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1. Z wpisowego i składek członkowskich.
2. Z urządzanych imprez i koncertów.
3. Z wydawnictw i dochodów z majątku.
4. Z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
5. Z ofiarności publicznej.

§ 14
Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.


IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16
Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd raz na rok, najpóźniej w pierwszym kwartale danego roku.

§ 17
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia mogą być zwoływane na wniosek Zarządu lub komisji Rewizyjnej, jak również na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, podane na piśmie wraz z oznaczeniem przedmiotu obrad. W tym ostatnim przypadku Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

§ 18
O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu powiadamia się członków na piśmie lub przez odpowiednie ogłoszenie na 10 dni przez wyznaczonym terminem, z podaniem czasu, miejsca i porządku obrad.

§ 19
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes albo jeden z członków Zarządu, po czym zebrani wybierają przewodniczącego z grona obecnych członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Zatwierdzanie sprawozdań za rok ubiegły i budżetu na rok następny.
2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Nadawanie godności członków honorowych.
4. Rozpatrywanie skarg na czynności Zarządu.
5. Zmiana statutu.
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
7. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.
8. Wykluczanie ze Stowarzyszenia.
9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości.
10. Określanie wysokości zaciąganych przez Zarząd zobowiązań.
11. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 21
Wnioski członków na Walne Zgromadzenie mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie.

§ 22
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem:
1. Uchwał o zmianę statutu i nadawania członkostwa honorowego, kiedy potrzebne jest 2/3 głosów.
2. Uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, do uchwalenia którego potrzebna jest większość 3 głosów.

§ 23

Wybory członków Zarządu i komisji Rewizyjnej są tajne. Walne Zgromadzenie może ustalić głosowanie jawne. Do ważności wyborów potrzebna jest bezwzględna większość głosów, tj. więcej niż połowa oddanych przy głosowaniu kartek wyborczych. Do władz Stowarzyszenia wchodzą członkowie, którzy w wyborach otrzymali w kolejności największą ilość głosów.

§ 24

Uchwały Stowarzyszenia kieruje Zarząd, wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia na okres 4 lat i składający się z 7 członków. Prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz - stanowią Prezydium Zarządu. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z funkcji lub niemożliwości sprawowania przez niego funkcji w trakcie kadencji, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Zarządu w trybie określonym w p. 23 statutu.

§ 25
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Przyjmowanie członków.
2. Zawieszanie członków Stowarzyszenia na wniosek jednego członka Zarządu lub przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia do czasu Walnego Zgromadzenia.
3. Prowadzenie ewidencji członków oraz załatwianie wszelkiej korespondencji.
4. Uchwalanie regulaminów i wydawanie komunikatów.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Sporządzanie sprawozdań i budżetów.
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz ustalanie terminów i porządku obrad.
8. Wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń.
9. Załatwianie innych spraw, które ze względu na ich wagę i charakter powinien wykonywać Zarząd.

§ 27
Rok sprawozdawczy liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo:
a) nabywać i zbywać majątek ruchomy oraz zawierać wszelkiego rodzaju umowy i podejmować zobowiązania;
b) przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wszelkie wpłaty, ofiary, darowizny, legaty, zapisy, spadki, subwencje, dotacje itp. od członków Stowarzyszenia, od innych osób i instytucji;
c) dysponować funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
d) Powoływać komisje do różnych spraw i zagadnień;
e) Zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając równocześnie członków o porządku dziennym. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów obecnych członków Zarządu. Posiedzenia Prezydium zawołuje Prezes Zarządu w mirę potrzeby. Podjęte uchwały Prezydium Zarządu Prezes przedstawia Zarządowi na najbliższym posiedzeniu do zatwierdzenia.

§ 29

Korespondencję podpisuje prezes lub wiceprezes i sekretarz, a w sprawach finansowych prezes lub wiceprezes i skarbnik lub inny upoważniony członek Zarządu.

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Badanie całokształtu gospodarki finansowej i pracy Zarządu.
2. Składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielanie absolutoriów ustępującemu Zarządowi.

§ 32
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli za ich przyjęciem głosowało co najmniej 2 członków Komisji.
2. Swoje uchwały Komisja Rewizyjna przedkłada niezwłocznie prezesowi Zarządu.

§ 33
Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

§ 34
Komisja Rewizyjna ma prawo, jeśli zajdzie taka konieczność, żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Likwidacja Stowarzyszenia.

§ 35
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, a tym samym zlikwidowania wszelkich spraw, zwołuje się dwa nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w odstępie miesięcznym. Pierwsze Walne Zgromadzenie uchwala zawieszenie działalności Stowarzyszenia i wybiera Komisję Likwidacyjną. Drugie Walne Zgromadzenia uchwala likwidację Stowarzyszenia.

§ 36
Pozostałe fundusze oraz majątek ruchomy i nieruchomy Stowarzyszenia przekazuje się na rzecz innej instytucji społecznej, zbliżonej celami do Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.