Procedura recenzowania materiałów w „Radzyńskim Roczniku Humanistycznym”

1. Autorzy nadsyłający materiały do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzowania.
2. Artykuły i opracowania źródłowe poddawane są ocenie przez Redakcję, która wstępnie przyjmuje je lub odrzuca.
3. Przyjęte materiały kierowane są przynajmniej do dwóch recenzentów. Recenzenci oceniają zgodność artykułu z tematem badawczym, wkład autora w rozwój nauki, aparat naukowy oraz wykorzystanie źródeł i literatury.
4. Prac nie wysyła się do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
6. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
7. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z formularzem recenzyjnym i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
8. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
10. Lista recenzentów współpracujących z redakcją Rocznika publikowana jest na stronie internetowej.