1. Przesłanie materiału do publikacji w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym oznacza zgodę autora na przeniesienie praw własnościowych do oryginalnej drukowanej publikacji na wydawcę oraz zgodę na cyfrowe rozpowszechnianie materiału przez wydawcę w formule Open Access.

2. Materiały do druku należy przysyłać drogą e-mailową w formacie doc. lub rtf. Wraz z materiałem autor składa
OŚWIADCZENIE, że tekst jest oryginalny, nie był wcześniej nigdzie indziej publikowany.

3. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TNR 12 pkt, z odstępem pojedynczym.

4. Artykuły i edycje źródeł nie powinien przekraczać 30 stron.

5. Omówienia, recenzje i sprawozdania nie powinny przekraczać 5 stron.

6. Artykuł recenzyjny nie powinien przekraczać 10 stron.

7. W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

8. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

9. Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

10. Każdy artykuł oraz edycja źródła musi posiadać streszczenie maksymalnie na 1/2 strony w języku polskim. Wraz z materiałem do publikacji należy przesłać pełną bibliografię cytowanej literatury oraz słowa kluczowe.

11. Przypisy dolne, przecinkowe.

12. Używamy skrótów polskich (dz. cyt., tamże, tenże, taż).

13. W przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł pisany kursywą, rok, kolejny numer i stronę(-y).

14. Nazwy czasopism piszemy bez umieszczania ich w cudzysłowie.

15. Przy źródłach internetowych piszemy: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, odczyt z dn. dd.mm.rrrr.
________________________________________________________
Informujemy, że „ghostwriting”, oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).