Bibliografia prac, które ukazały się w regionie lubelskim w 2006 roku


Książki

1. Lang Berel, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, UMCS, Lublin 2006.

2. Bitwa nad Bzurą z perspektywy sześćdziesięciopięciolecia, red. P. Matusak, Siedlce 2006.

3. Paweł Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Bia-ła Podlaska 2006, ss. 257.

4. Małgorzata Cwenk, Onufry Pietraszkiewicz. Biografia zesłańca, KUL, Lublin 2006.

5. Antoni Dębiński, Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin 2006.

6. Rafał Dobrowolski, Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919 -1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

7. Dzieje Hrubieszowa, Hrubieszów 2006.

8. Barbara Engelking, Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, UMCS, Lublin 2006.

9. J. Geresz, Pomniki chwały i martyrologii w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podla-ski 2006

10. Edward Juśko, Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922, KUL, Lublin 2006.

11. Ewa Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach, UMCS, Lublin 2006.

12. Dariusz Magier, Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór te-leksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, In-stytut Badawczy „Libra”, Radzyń Podlaski 2006.

13. Artur Mezglewski (red), Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, KUL, Lublin 2006.

14. Piotr Nitecki, Ksiądz Stefan Wyszyński student KUL w latach 1925-1929, KUL, Lublin 2006.

15. Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006.

16. Mieczysław Ryba, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komuni-styczne w latach 1944-1956, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Na-rodowej, Lublin 2006.

17. Tadeusz Semeniuk, Kalendarium dziejów Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim oraz Dekanatu Radzyńskiego, Radzyńskie Towarzystwo Regionalne i Radzyński Ośro-dek Kultury i Rekreacji, Radzyń Podlaski 2006.

18. Ludwik Szuba, Powszechna organizacja "Służba Polsce" jako narzędzie pracy i indok-trynizacji młodzieży w latach 1948-1955, KUL, Lublin 2006.

19. Mirosław Szumiło, Antoni Wasyńczuk 1885-1935. Ukraiński działacz narodowy i poli-tyk, UMCS, Lublin 2006

20. Aleksander Wereszko, W szeregach walczącego Podlasia. Zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1939-1947, Biała Podlaska 2006.

21. Żołnierze nieugięci. Procesy członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Komuni-stycznego w Lublinie, Lublin 2006.

22. Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej, red. G. Welik, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce 2006.


Artykuły

1. Iwan Akinczyc, Podziemie na Białorusi w latach drugiej wojny światowej, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Mu-zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

2. Monika Bednarczuk, Obraz rzeczywistości w karykaturze socrealizmu, [w:] Socre-alizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

3. Mariusz D. Bednarski, Postawy mieszkańców wsi lubelskiej wobec komunistów i ko-munizmu w kontekście przemian w rolnictwie po II wojnie światowej, [w:] Wobec ko-munizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec ko-munizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

4. Waldemar W. Bednarski, Jak w podbitym kraju. Raporty starostów o zachowa-niu czerwonoarmistów na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1944-1947, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

5. Waldemar W. Bednarski, Mariusz D. Bednarski, Brygady rolne powszechnej organi-zacji „ Służba Polsce” na Zamojszczyźnie w latach 1951-1955, „Res Historica”, t. 23, 2006

6. Piotr Bednarz, Echa walki na ziemiach polskich w 1914 roku na łamach „Journal de Geneve” oraz „Tribune de Geneve”, „Res Historica”, t. 23, 2006.

7. Ryszard Bender, Koniec przyjaźni Stalin Hitler. 22 czerwca 1941, „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej (Lublin, 2006).

8. Bartłomiej Bernacki, Komuniści w II RP. Próba autoprezentacji na łamach sowieckiej okupacyjnej prasy polskojęzycznej (1939-1941), [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

9. Bartłomiej Bernacki, Propaganda antyreligijna na ziemiach północno-wschodnich II RP w latach 1939-1941 na łamach polskojęzycznej „prasy gadzinowej", „Zeszyty Społecz-ne Klubu Inteligencji Katolickiej (Lublin, 2006).

10. Kazimierz Bobowski, Kryteria i metody badania dokumentów nowożytnych i współ-czesnych, „Studia archiwalne”, t. II (2006).

11. Włodzimierz Bonusiak, Powołanie organów NKWD na anektowanych ziemiach pol-skich (wrzesień 1939 – luty 1940), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmow-ski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-dowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podla-skiej, Warszawa-Siedlce 2006.

12. Norbert Boratyn, Urzędnik polski narodowości rosyjskiej w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 (Dymitr Grygorowicz-Barski), „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3/2006.

13. Piotr Boroń, Daniel Delik, Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni we wspomnieniach jej mieszkańca, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3/2006.

14. Tadeusz Boruta, Polityka agrarna niemieckiego okupanta w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie Podlasia), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmow-ski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-dowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podla-skiej, Warszawa-Siedlce 2006.

15. Andrzej Borys, Stosunek Stanisława Mikołajczyka do koncepcji federacji środkowoeu-ropejskiej, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profe-sora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-stwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

16. Czesław Brzoza, Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w oddziałach wartowniczych przy armii amerykańskiej we Francji (1946-1947), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ru-chu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

17. Anna Charczuk, Tworzenie konspiracji zbrojnej przez partie i ruchy polityczne na Pod-lasiu w latach 1939-1943, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubi-leuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmi-truk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Lu-dowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, War-szawa-Siedlce 2006.

18. Wiesław Charczuk, Działalność XII Komendy Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych na po-łudniowym Podlasiu w latach 1944-1947, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Ra-dzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

19. Wiesław Charczuk, Prasa konspiracyjna Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1947, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Pro-fesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Kor-neć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towa-rzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

20. Wiesław Charczuk, Działalność radzieckiego aparatu bezpieczeństwa i kontrwywiadu (NKWD i Smiersz) przeciwko podziemiu niepodległościowemu na Podlasiu i wschodnim Mazowszu lipiec 1944 – grudzień 1945, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3/2006.

21. Imelda Chłodna, Rewolucja kulturalna 1968 i jej wpływ na amerykańską edukację, „Cywilizacja”, nr 19/2006

22. Zdzisław Chmielewski, Dokument nowożytny – obiektem XX-wiecznych studiów akto-znawczych w Europie, „Studia archiwalne”, t. II (2006).

23. Aleksander Chomiuk, Narracja historyczna wobec pułapek ideologii. Na przykładzie powieści Homines novi Jana Ziółkowskiego, [w:] Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

24. Andrzej Choniawko, Reinterpretacje dziejów Polski w latach 1914-1989 na przykła-dzie wybranych syntez historycznych, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świado-mość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

25. Zdzisław Cutter, Edyta Sadowska, Sylwetki wybitnych dowódców – saperów i organi-zatorów Polskiego Państwa Podziemnego, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Eu-ropy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ru-chu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

26. Leszek Czarnecki, Rok 1936 – na drodze ku wojnie. Obraz niemieckiego zagrożenia dla Europy i Polski po kryzysie nadreńskim w ludowym piśmie „Piast”, [w] Wojsko i kultu-ra w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Mu-zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006

27. Andrzej Czarnocki, Cywilizacyjno-kulturowa tożsamość Rosji, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, UMCS, Lublin 2006.

28. Marek Czernecki, Narodowcy w kulturze dwudziestolecia międzywojennego. „Prosto z Mostu” – oblicze ideowe czasopisma, „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej (Lublin, 2006).

29. Marek Czerwiński, Propagandowe uzasadnienie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce a dzisiejsza jego obrona, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

30. Artur Czuchyrta, Cukrownia „Opole Lubelskie” Spółka Akcyjna w Opolu Lubelskim w latach 1918-1939, [w] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego o okolic, red. M. Ausz, H. Mącik, Lublin-Opole Lubelskie 2006.

31. Artur Czuchryta, Przemysł browarniczy w województwie lubelskim w latach 1918-1939, „Res Historica”, t. 23, 2006.

32. Marcin Dąbrowski, Inwigilacja władz regionalnej „Solidarności” na Lubelszczyźnie przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach sprawy obiektowej „Związek” (1980-1983), [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

33. Marcin Dąbrowski, Lipcowe strajki 1980 roku w północno-wschodniej Lubelszczyźnie. Radzyński Oddział NSZZ „Solidarność” na tle funkcjonowania Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 1980-1981, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

34. Marcin Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006, s.71-111.

35. Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w latach 1980-1981, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006, s. 113-267.

36. Marcin Dąbrowski, W komunistycznej rzeczywistości. Lubelszczyzna w latach 1944-1980, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006, s. 23-69.

37. Rafał Dmowski, Bp Czesław Sokołowski – szkic do biografii, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Hi-storii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

38. Adam Dobroński, Kronika 5 Kresowej DP (do maja 1945 roku), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Hi-storii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

39. Marta Dolecka, Sytuacja socjalna ludności pracującej międzywojennego Lublina, „Res Historica”, t. 23, 2006.

40. Marcin Drewicz, Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej części województwa lubelskiego w świetle dokumentów PKWN, „Radzyński Rocznik Huma-nistyczny”, t. 4, 2006.

41. Stanisław Dubaj, Tadeusz Franciszek Persz, 1917-2005. Requiesca in Pace, „Rocznik Chełmski”, t. 10 (2006).

42. Tadeusz Dubicki, Bazy woskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939-1945 (zagadnienia organizacyjne), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

43. Agnieszka Dytman, „Damy krajowi więcej lepszych wyrobów!” – kampanie 1-majowe pierwszej połowy lat 50, [w:] Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

44. Roman Dzwonkowski, Język komunikacji a język życia religijnego Polaków na Biało-rusi, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, UMCS, Lublin 2006.

45. Roman Dzwonkowski SAC, Kościół katolicki w ZSRS (1917-1991), „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej (Lublin, 2006).

46. Piotr Paweł Gach, Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego przez władze komunistyczne w latach 1980-1981, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowow-schodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006, s. 269-322.

47. Maciej Gapski, Prawo wybieralności da Sejmu i Senatu w konstytucjach i ordynacjach wyborczych II Rzeczpospolitej, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

48. Leszek Gawor, Jana Stachniuka wizja społecznego świata, „Wschodni Rocznik Hu-manistyczny”, t. 3/2006.

49. Antoni Giza, Bułgaria podczas pierwszej wojny bałkańskiej 1912-1913 r. – aspekty polityczne i militarne ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju artylerii, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Mu-zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

50. Janusz Gmitruk, Kobiety w ruchu ludowym, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ru-chu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

51. Artur Górak, Problemy gospodarki komunalnej Chełma w latach 1975-1990, [w] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006, s. 71-99.

52. Roman Tadeusz Górski, Legion Młodych Związek Pracy dla Państwa Obwód Zamojski (przyczynek do dziejów), „Archiwariusz Zamojski”, R: 2006

53. Bogumił Grott, Polacy i Ukraincy. Dwa nacjonalizmy i dwie etyki, „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej (Lublin 2006).

54. Czesław Grzelak, Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II Rzeczypospolitej w opinii polskich i ukraińskich historyków, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmow-ski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-dowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podla-skiej, Warszawa-Siedlce 2006.

55. Emil Horoch, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w województwie lubel-skim wobec kryzysu ekonomicznego w latach 1928-1935, „Res Historica”, t. 23, 2006.

56. Stefan Iwaniuk, Przejęcie poziemiańskich dóbr kulturowych na przykładzie wojewódz-twa kieleckiego (1944-1946), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

57. Jan Jachymek, Przemyśl w myśli politycznej ruchu ludowego (do 1939 roku), „Res Hi-storica”, t. 23, 2006.

58. Stanisław Jaczyński, Polsko-radzieckie stosunki wojskowe w latach 1941-1945, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

59. Józef Jaroń, Problematyka demoralizogennego charakteru faszyzmu i stalinizmu, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Ma-tusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodar-kiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Nauko-wo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

60. Justyna Jonaszko, Życie społeczno-kulturalne w Janowie Podlaskim w latach 1918-1939, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2/2006.

61. Grzegorz Joniec, Obraz NSZZ „Solidarność” w prasie partyjnej KW PZPR w Lublinie. Kreowanie wizerunku wroga, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość spo-łeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

62. Grzegorz Joniec, Propaganda komunistyczna przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego na Lubelszczyźnie 1946-1947. Kampanie propagan-dowe w „Sztandarze Ludu”, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

63. Andrzej Jóźwiakowski, „Solidarność” lubelskiej służby zdrowia w stanie wojennym, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006.

64. Józef Kaczor, „Wakacje z Bogiem”. Podziemne kolonie „Solidarności” 1982-1989, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006.

65. Dawid Keller, Związek Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Ślą-sku do czasu wybuchu III powstania (1919-maj 1921), „Rocznik Koła Naukowego Hi-storyków Studentów KUL”, t. III (2006).

66. Agnieszka Kidzińska, Władysława Glinki poglądy na gospodarkę odradzającej się Pol-ski, „Res Historica”, t. 23, 2006.

67. Paweł Kiernikowski, Gospodarka komunalna w Chełmie w okresie międzywojennym, [w] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006.

68. Paweł Kiernikowski, Organizacja oświaty w Chełmie w latach 1918-1944, „Rocznik Chełmski”, t. 10 (2006).

69. Danuta Kisielewicz, Ruch oporu polskich jeńców wojennych w obozach Wehrmachtu (1939-1945), [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Pro-fesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Kor-neć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towa-rzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

70. Michał Klimecki, Finlandia latem 1920 r. Oceny polskich wojskowych, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Mu-zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

71. Agnieszka Kolasa, Różne koleje życia Ukraińców na terenie powiatu bialskiego w czasie okupacji niemieckiej, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3/2006, s. 7-21.

72. Edward Kołodziej, Rolnictwo na Mazowszu w latach 1918-1939, „Res Historica”, t. 23, 2006.

73. Arkadiusz Kołodziejczyk, Pisma internowanych w obozie Beniaminowie oficerów Le-gionów Polskich, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe To-warzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

74. Jan Konefał, Gospoda dla Legionistów w Lublinie 1916-1918, „Studia archiwalne”, t. II (2006).

75. Marek Konstankiewicz, Kresy wschodnie w sprawozdaniach starostów województwa lubelskiego – uczestników wycieczek instrukcyjnych z lat 1928-1930, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3/2006.

76. Jarosław Kopiński, Rozpracowanie struktur konspiracyjnych AK-WiN na przykładzie działań operacyjnych WUBP w Lublinie w latach 1944-1956, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

77. Jarosław Kopiński, Współpraca sekretarki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-blicznego w Radzyniu, Marii Płachty, z oficerem wywiadu Komendy Obwodu WiN Ra-dzyń Podlaski, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.

78. Grażyna Korneć, Duchowieństwo katolickie południowego Podlasia jako część war-stwy przywódczej w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Hi-storii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

79. Bogusław Korzeniewski, Życie społeczno-religijne na południowym Podlasiu na prze-łomie XIX/XX wieku, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2/2006, s. 30-49.

80. Beata Kozaczyńska, Wysiedlenie Dzieci Zamojszczyzny do Siedlec w 1943 roku, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Ma-tusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodar-kiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Nauko-wo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

81. Henryk Krawiec, Spółdzielcze Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w powiecie janowskim w latach 1901-1914, „Res Historica”, t. 23, 2006.

82. Stanisław Krajski, Problem integracji europejskiej w polskiej literaturze katolickiej do 1939 r., „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej” (Lublin, 2006).

83. Marcin Kruszyński, Ambasador Juliusz Łukasiewicz i polska placówka dyplomatycz-na w Moskwie w świetle publicytki polskiej lat 1932-1936, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

84. Aleksy Kucy, Problem Tatarów krymskich po rozpadzie Związku Radzieckiego, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Mi-chalik, UMCS, Lublin 2006.

85. Joanna Kumor, Wezwania kościołów parafialnych oraz parafii (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

86. Zbigniew Kurcz, Postulowany naród śląski i śląska ideologia narodowa, [w:] Mniejszo-ści narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, UMCS, Lublin 2006.

87. Ewa Kuźma, Odbudowa bibliotek w powiecie zamojskim w latach 1944-1949, „Archi-wariusz Zamojski”, R: 2006.

88. Krzysztof Latawiec, Gospodarka finansowa miasta Chełm na przełomie XIX i XX w., [w:] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006.

89. Krzysztof Latawiec, Losy akt carskiej policji politycznej z Królestwa Polskiego (na przy-kładzie guberni lubelskiej), „Studia archiwalne”, t. II (2006).

90. Krzysztof Latawiec, Rosjanie w Opolu Lubelskim w latach 1831-1915, [w] Dzieje i kul-tura Opola Lubelskiego o okolic, red. M. Ausz, H. Mącik, Lublin-Opole Lubelskie 2006.

91. Krzysztof Latawiec, Rosyjskie siły zbrojne na obszarze guberni lubelskiej w latach 1864-1914, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

92. Jan Lewandowski, Społeczno-gospodarcze podstawy ruchu narodowego w krajach bałtyckich na przełomie XIX i XX wieku, „Res Historica”, t. 23, 2006.

93. Dariusz Libionka, Lubelszczyzna, [w] Millenium czy Tysiąclecie, red. B. Nosz-czak, Warszawa 2006

94. Zbigniew Lubaszewski, Rada Miejska Chełma w latach 1927-1939 – skład personalny w świetle archiwaliów zgromadzonych w Oddziale Chełmskim Archiwum Państwowe-go w Lublinie, „Rocznik Chełmski”, t. 10 (2006).

95. Zygmunt Łupina, NSZZ „Solidarność Regionu Środkowowschodniego w podziemiu.13 grudnia 1981 – 19 lutego 1989, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006.

96. Dariusz Magier, Archiwum Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Siedlcach (1926-1929), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3 (2006).

97. Dariusz Magier, Istota przemian oświatowych w Polsce w latach 1944-1961, [w] Woj-sko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusa-ka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

98. Dariusz Magier, Kolaboracja z bolszewikami w regionie bialskopodlaskim w sierpniu 1920 roku – skala, motywy, konsekwencje, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Ra-dzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

99. Hubert Mącik, Kalwaria przy kościele popijarskim w Opolu Lubelskim, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, UMCS, Lublin 2006.

100. Hubert Mącik, Kościół szpitalny i kaplica cmentarna p.w. Św. Ducha w Opolu Lubel-skim, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, UMCS, Lublin 2006.

101. Piotr Matusak, Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim 1939-1944, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.

102. Henryk Miciński, Udział „Rocha” i BCh powiatu puławskiego w tworzeniu tajnej oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Eu-ropy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ru-chu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

103. Eugeniusz Mironowicz, Mniejszości narodowe w polityce państwa polskiego w latach 1944-1976, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz inte-gracji, red. E. Michalik, UMCS, Lublin 2006.

104. Łukasz Mulak, Ewidencja Kompanii Ozdrowieńców w Lublinie w latach 1942-1944 - wybór źródeł, „Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, t. III (2006).

105. Mariusz Nowak, Antyziemiańskie elementy w radzieckiej propagandzie jako przejaw manipulacji postawami społeczno-politycznymi polskiej społeczności kresowej w okre-sie kampanii wrześniowej oraz w pierwszych tygodniach po podboju (IX – XI 1939 r.). Próba zarysowania problemu, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. III (2006).

106. Marcin Paluch, Walki Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” z Armią Czerwoną na Lubelszczyźnie we wrześniu 1939 roku, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji na-ukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

107. Tadeusz Panecki, Wojsko Polskie we Francji po klęsce czerwcowej 1940 r., [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Mu-zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

108. Edward Pawłowski, Bitwa Wojska Polskiego o Pomorze we wrześniu 1939 r., [w] Woj-sko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusa-ka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

109. Grzegorz J. Pelica, Duszpasterstwo i tradycje prawosławne w powiecie chełmskim w latach 1918-1939, „Rocznik Chełmski”, t.10, 2006.

110. Renata Piasecka, Struktura informacji na łamach biuletynów PAP w pierwszej połowie lat 50-XX wieku, [w:] Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

111. Leszek Piątkowski, Nowa Ekonomiczna Polityka w publicystyce polskiej 1921-1928, „Res Historica”, t. 23, 2006.

112. Sebastian Piątkowski, W obliczu zagrożenia... Pułk Samoobrony przy Komitecie Woje-wódzkim PZPR w Radomiu (1981-1989), [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świa-domość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

113. Józef Piłatowicz, Towarzystwo Wojskowo-Techniczne, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

114. Andrzej Pleszczyński, „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” 1982-1989. Relacja świadka, [w] Stąd ruszyła lawina... Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Norbertinum, Lublin 2006.

115. Kazimierz Przybysz, Partie polityczne Polski Podziemnej – formy przejścia do konspira-cji, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora pio-tra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

116. Stanisław Pyszko, Zarys dziejów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie w latach 1950-1975, [w] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006.

117. Tadeusz Rawski, Niemiecka armia zachodnia w przededniu desantu sprzymierzonych, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Wło-darkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Na-ukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

118. Waldemar Rezmer, Szkolnictwo artyleryjskie i strzeleckie w Toruniu 1920-1939, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Ma-tusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodar-kiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Nauko-wo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

119. Barbara Rogowska, Bolesław Bierut – ikonografia wodza, Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

120. Rafał Roguski, Liga Morska i Kolonialna w powiatach siedleckim, łukowskim i bial-skim, Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1/2006.

121. Irena Rolska-Boruch, Słupeccy z dziejach Opola, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskie-go i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, UMCS, Lublin 2006.

122. Jacek Romanek, Doświadczenia militarne wojny polsko-bolszewickiej w oce-nie polskiej prasy wojskowej lat międzywojennych, [w:] Wobec komunizmu. Ma-teriały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komuni-zmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

123. Wiesław Romanowicz, Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.

124. Joanna Rusin, Bohaterowie stycznia 1863 jako prekursorzy Polski Ludowej. Casus R. Tragutta i J. Hauke-Bosaka, [w:] Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stęp-nik, UMCS, Lublin 2006.

125. Mieczysław Ryba, Komunizm w szkole, „Cywilizacja”, nr 19/2006.

126. Mieczysław Ryba, Wybory samorządowe w Lublinie w roku 1916, „Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej” (Lublin, 2006).

127. Zbigniew Siemak, Skargi na Policję Państwową w II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

128. Piotr Sławecki, Koncepcje integracyjne Europy w myśli politycznej polskiego ruchu lu-dowego w latach 1918-1946, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.

129. Aleksander Smoliński, Oddział II Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3/2006.

130. Józef Smoliński, Poglądy gen. Władysława Sikorskiego na organizację i zadania Woj-ska Polskiego we Francji, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubi-leuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmi-truk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Lu-dowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, War-szawa-Siedlce 2006.

131. Witold Sulimierski, Życie teatralne Chełma w latach 1918-1939, „Rocznik Chełmski”, t.10 (2006).

132. Krzysztof Sychowicz, Postawy duchowieństwa i sytuacja Kościoła katolickiego w po-wiecie sokólskim w połowie lat 50 XX wieku, „Acta Collegii Suprasliensis”, t. VIII (2006).

133. Janusz Szczepański, Cukrownia „Krasiniec” w latach 1864-1914, „Res Historica”, t. 23, 2006.

134. Wacław Szudejko, Wspomnienia o Stanisławie Makowieckim – działaczu ludowym z powiatu bialskiego, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1/2006.

135. Mirosław Szumiło, Program i rozwój organizacyjny UNDO w latach 1925-1928, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

136. Józef Szymański, Marceli Wysokiński SJ (1884-1959) - Świadek Wiary i Nadziei na Podolu, „Teki Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. III (2006).

137. Paweł Tarkowski, Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-nego w Białej Podlaskiej w latach 1944-1947, „Podlaski Kwartalnik Kultural-ny”, nr 3/2006.

138. Andrzej Tłomacki, Przyczynek do stosunków polsko-żydowskich na terenie południo-wo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.

139. Jacek Topyło, Departament X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1949-1954. Geneza – struktura organizacyjna – metody pracy, Wydaw-nictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

140. Romuald Turkowski, Wokół przygotowania i przebiegu I Kongresu Polskiego Stronnic-twa Ludowego na emigracji w 1955 roku, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Eu-ropy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ru-chu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

141. Krzysztof Tyszka, Retoryka stanu wojennego jako próba legitymizacji systemu komunistycznego i jej społeczne konsekwencje po 1989 roku, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

142. br. Marek M. Urbaniak FSC, Cena wierności. Męczennicy czasów komunizmu 1917-?, „Cywilizacja”, nr 19/2006.

143. ks. Edward Walewander, Parafia i jej oddziaływanie na oblicze moralne społeczeń-stwa polskiego w latach 1918-1939 na przykładzie diecezji lubelskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. III (2006).

144. Łukasz R. Węda, Duchowieństwo diecezji podlaskiej wobec komunizmu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

145. Danuta Witek, Szkolnictwo podstawowe powiatu chełmskiego w latach 1944-1961, „Rocznik Chełmski”, t. 10 (2006).

146. Wojciech Włodarkiewicz, Z genezy Korpusu Ochrony Pogranicza – napad na Stołpce w 1924 roku, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profe-sora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzy-stwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

147. Zbigniew Wojciechowski, Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego w latach 1918-1939, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Pro-fesora piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Kor-neć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towa-rzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

148. Marek Woźniak, Aktywność przedsiębiorstw komunalnych Chełma w świetle prasy i relacji po odnowieniu samorządu, [w:] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, Chełm 2006.

149. Marek Woźniak, W poszukiwaniu teoretycznych konceptualizacji rewolucji bolszewic-kiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. III 2006.

150. Lech Wyszczelski, Kadra Wojska Polskiego w latach 1918-1921, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa Profesora piotra Matusaka w 65 rocz-nicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, In-stytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa-Siedlce 2006.

151. Marcin Zaborski, Stan wojenny – symboliczne formy pamięci, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

152. Ewa Zając, Obchody pierwszej po czerwcowych wyborach w 1989 roku rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, [w:] 13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006.

153. Teresa Zaniewska, Zwyczaje i obrzędy religijne Tatarów polskich, [w:] Małe Miasta. Religie, „Acta Collegii Suprasliensis”, t. VIII, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2006.

154. Zbigniew Zaporowski, Społeczne i gospodarcze aspekty sowieckiej okupacji Polski 1939-1941 na łamach „Biuletynu Informacyjnego”, „Res Historica”, t. 23, 2006.

155. Zbigniew Zaporowski, Stenografy sejmowe jako dokument życia politycznego w Dru-giej Rzeczypospolitej, „Studia Archiwalne”, t. II (2006).

156. Konrad Zieliński, Władze Królestwa Polskiego wobec reemigracji z Rosji w roku 1918, „Studia archiwalne”. T. II (2006).

157. Joanna Zięba, „Kochany obywatelu Prezydencie...” – kilka uwag o listach do Bolesła-wa Bieruta, [w:] Socrealizm. Fabuła-komunikaty-ikony, red. K. Stępnik, UMCS, Lublin 2006.

158. Jan Ziółek, Żołnierze nieugięci. Procesy członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie, KUL, Lublin 2006.

159. Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska, Brytyjskie spojrzenia na Polskę w dobie Konferencji Paryskiej w 1919 roku, „Res Historica”, t. 23, 2006.

160. Rafał Zubkowicz, Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, 2006.