Artykuły naukowe:

Organizacja urzędu gminy późnego PRL (1973-1989) w okresie zwykłym i na wypadek wojny. Studium porównawcze, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 2, red. A. Górak i D. Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 381-391
PDF (6,6 MB)

Regionalna rola archiwum państwowego w epoce postindustrialnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Tom I: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2009, s. 213-224.

Aparat Komitetu Wojewódzkiego PZPR (1975-1990). Zarys problematyki, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. XVI (2008), s. 195-207.
PDF (0,23 MB)

Czym różni się układ od nomenklatury?, „Templum Novum”, R. VI, nr 9 (2009), s. 34-39.
PDF (0,16 MB)

System nomenklaturowy partii komunistycznej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. Tom III, red. A. Górak, K. Latawiec i D. Magier, Lublin – Siedlce 2010, s. 671-712.
PDF (17,6 MB)

Początki pop-komunizmu. Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl i prawdziwe korzenie Nowej Lewicy (1958-1968), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. V (2008), s. 482-484.
PDF (0,7 MB)

Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944, "Radzyński Rocznik Humanistyczny:, t. 6 (2008), s. 166-214.
PDF (36,4 MB)

Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" w opinii władz państwowych II Rzeczypospolitej
czytaj

Zofia Leszczyńska, Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955, wyd. Norbertinum, Lublin 2005, ss.385, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3, 2006, s. 414-416.
czytaj

Sukcesy peerelowskiej oświaty. Szkolnictwo podstawowe w Lubelskiem 1944-1961, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4 (2006), s. 265-270.
czytaj

Topór i hebel, „Najwyższy Czas”, nr 17-18 (884-885)/2007, s. LVII-LIX.
czytaj

Korespondencja Enii Edelman. Materiały do badań nad działalnością komunistyczną w zakładach karnych II Rzeczypospolitej na przykładzie Siedlec i Białej Podlaskiej, „Szkice Podlaskie”, z. 14 (2006), s. 91-108
czytaj

170 lat Korwin Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 3/2005, s. 265-267

Dlaczego „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”, „Quo Vadis. Pismo Studentów Instytutu Historii”, Siedlce, wiosna 2007, s. 4.

Co konserwatywni endecy robili w bolszewickich komitetach rewolucyjnych?, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1/2007, s. 61-64.Interpretacje interpretacji. Kilka uwag o metodologii i heurystyce na kanwie artykułu Marcina Gomółki "Komunistyczna Partia Polski w powiecie łukowskim" ("Rocznik Bialskopodlaski", t. 12/2004, s. 77-95), "Rocznik Bialskopodlaski", t. 13/2005, s. 193-205.
czytaj

Wieczory w Archiwum, "Radzyński Rocznik Humanistyczny", t. 3/2005, 268-271.

170 lat Korwin Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim, "Radzyński Rocznik Humanistyczny", t. 3/2005, s. 265-267.

Przedmowa do książki A. Koprukowniaka "Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku", Radzyń Podlaski-Lublin 2005 (współautorstwo z J. Kowalik).

Jan Riabinin (1878-1942), "Archiwista Polski", nr 4/1996, s. 87-93

Dokumentacja wytwarzana przez pracownię naukową archiwum państwowego na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie, "Rocznik Historyczno-Archiwalny", t. 12/1997, s. 126-137

Starania pracowników bialskiego magistratu o odzyskanie archiwaliów miejskich po I wojnie światowej w świetle akt miasta Białej Podlaskiej, "Archiwista Polski", nr 4/1997, nr 4, s. 71-75

Akta metrykalne z terenu byłego powiatu radzyńskiego z lat 1810-1945, "Podlaski Kwartalnik Kulturalny", nr 3/1998, s. 65-70

Kwerendy pracowników naukowych i studentów w Oddziale Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1997, "Archiwista Polski", nr 3/1998, s. 56-64

Opis morderczego napadu Niemców na Międzyrzec w dniu 16 listopada 1918 roku, "Rocznik Międzyrzecki", t. 31-32/2001, s. 185-191

Oddział terenowy archiwum państwowego w środowisku lokalnym, "Archiwista Polski", nr 2/2001, s. 69-71

Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 1/2002, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Towarzystwo Miłośników Podlasia, Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2002, ss. 101, "Radzyński Rocznik Humanistyczny", Nr 2/2002, s. 241-242

Pożądane jest przesunięcie granicy, "Nadbużańskie Sławatycze", t. 3/2002, s. 101-103

Źródła do dziejów regionu bialskopodlaskiego przechowywane i kształtowane przez Oddział AP w Radzyniu Podlaskim, [w] Źródła do dziejów regionu, red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 2002, s. 63-75 Bialskopodlaski", t. 12/2004, s. 97-107
czytaj

Krzysztof Czubaszek, Ulan. Dzieje parafii i wsi do niej należących, Warszawa 2003, ss. 298, fot., "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. 1/2004, s. 408-409

Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne, t. 1/2003, ss. 263, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. 1/2004, s. 421-423

Oddział APL w Radzyniu Podlaskim - zasób i jego udostępnianie, [w] Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób, red. E. Wierzbicka i L. Zabielski, Warszawa 2003, s. 119-130.

Realizacja ustawy o likwidacji analfabetyzmu w powiecie radzyńskim (1949-1951), "Rocznik Bialskopodlaski", t. 12/2004, s. 97-107
czytaj

Teoria apartheidu jako przejaw kontrrewolucyjnej polityki państwa, "Pro Fide Rege et Lege", nr 3-4 (50)/2004, s. 23-27
czytaj

Szlachta powiatu radzyńskiego w świetle inwentarzy pozostałości w aktach notariuszy z lat 1812-1830, [w] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, sRadom 2004, s. 69-81
czytaj

"Myśli nowoczesnego Polaka" - sto lat później, "Templum Novum", nr 1/2004, s. 22-32.
czytaj

Aktywność komunistyczna w regionie bialskopodlaskim w latach 1918-1938, "Podlaski Kwartalnik Kulturalny", nr 2/2005, s. 22-31.
czytaj

Kolaboracja z bolszewikami w regionie bialskopodlaskim w sierpniu 1920 roku – skala, motywy, konsekwencje, [w] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, red. D. Magier, Libra, Radzyń Podlaski 2006, s. 9-41.
czytaj
Archiwum Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Siedlcach, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. 3/2006, s. 355-377

Społeczności lokalne regionu bialskopodlaskiego wobec władzy sowieckiej w sierpniu 1920 roku w świetle akt instytucji wymiaru sprawiedliwości II RP, [w] Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych, red. M. Kietliński, W. Śleszyński, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2006, s. 67-77.

Istota przemian oświatowych w Polsce w latach 1944-1961, [w] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, red. R. Dmowski, J. Gmitruk, G. Korneć, W. Włodarkiewicz, s. 562-579.
czytaj


Książki:
Danse macabre, Radzyń Podlaski 2001
Szkoła i rewolucja. Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961, Radzyń Podlaski 2001
"Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", Radzyń Podlaski 2006
Codzienność w cieniu sowietyzacji.
Eseje i dokumenty z życia Radzynia Podlaskiego i okolic w latach 1944-1956

Redakcja wydawnictw:
"Radzyński Rocznik Humanistyczny",
t. 3/2005, ss. 289 (współredakcja z A. Górakiem i A. Rogalskim).
"Wschodni Rocznik Humanistyczny",
t. 2/2005, ss. 450 (współredakcja z A. Górakiem i A. Rogalskim).
Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. 1/2001 i 2/2002 (współredakcja z A. Górakiem i A. Rogalskim)
Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. 1/2004 (współredakcja z A. Górakiem i A. Rogalskim)

Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989”. Radzyń Podlaski 2 IX 2005, Radzyń Podlaski 2006, ss. 267.
„Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4 (2006), ss. 308
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3 (2006), ss. 433.
13 XII 1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 latach od wprowadzenia stanu wojennego, Radzyń Podlaski 2006, ss. 127
„Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5 (2007), ss. 309
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 4 (2007), ss. 496.
„Terra Incognita”, nr 1 (2007), ss. 97
7. „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 6 (2008), ss. 346
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 1, Lublin-Siedlce 2008, ss. 604.
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 5 (2008), ss. 498.
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. II, Lublin-Siedlce 2009, ss. 391.
Afisz okupacyjny. Rok 1942 w Białej Podlaskiej, Radzyń Podlaski 2009, ss. 30.
Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. Tom III, Lublin-Siedlce 2010, ss. 735.